Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 Giriş

 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (“Kanun”) 12.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 9 ve devamı maddelerindeTürk vatandaşlığınınsonradan kazanılması hallerinin yetkili makam kararı ile,bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilerek veya seçme hakkının kullanılması yoluyla mümkün olduğu düzenlenmiştir.Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ise yetkili makam kararıyla kazanma hallerinden biri olan ve Kanun’un 12.maddesine göre Türk vatandaşlığının kazanılmasındaki istisnai hallerdendir. “Milli güvenlik veya kamu düzenine engel teşkil edecek bir durumun olmaması” şartıyla kanunda belirtilen gruplardaki yabancılar, Cumhurbaşkanı Kararı ile kolayca vatandaşlık kazanabilmektedir.

1.Yatırım Yoluyla Türk  Vatandaşlığının Kazanılmasının Şartları

19.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve son olarak 6.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 31711 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklikler ile birlikte yabancılar;Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) belirtilen aşağıdakiyatırım şartlarından birini sağlamaları halindeKanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaTürk vatandaşlığını kazanabileceklerdir:

-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen,

  1. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İzlenmesi Gereken Süreç

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması temelde aşağıda belirtilen üç aşamadan oluşmaktadır :

  1. Yönetmelik’in 20.maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması.
  2. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının j bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması. (İlgili madde uyarınca ve Kanun’un 12/f.1-b’inin yaptığı atıf nedeniyle Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacak olan yabancı, eğer bu sebeple kısa dönem ikamet izni de almışsa, kendisi, yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları için Türk vatandaşlığına başvurabilecektir)
  3. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için başvurunun gerçekleştirilmesi.

Sonuç

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması özellikle18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yönetmelik’in 20.maddesinde belirlenen tutarların düşürülmesi başta olmak üzere; kısa dönem ikamet izni başvurusunun 1-2 hafta, vatandaşlık başvurularının ise 3-6 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırılmasısayesinde oldukça kolaylaştırılmış bir yol olarak tercih edilmektedir. Buna rağmenbaşvuruların eksiksiz yapılması ve sürecin tam ve doğru bir şekilde takip edilmesi son derece önem arz etmektedir.Başvuru sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir hata ya da evraklardaki herhangi bir  eksiklik, vatandaşlık başvurusunun reddine veya başvuru sürecinin uzamasına neden olabilecektir.

Yazar : Av. Abide Gülel Birsen, Av. Ece Melis Ünlüsan

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.