7242 Sayılı Kanun İnfaz Değişikliği ve Diğer Konular

7242 sayılı Kanun 15.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7242 sayılı Kanun’la başta infaz yasası olmak üzere birçok Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler aşağıdaki şekildedir.

 1. Türk Ceza Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 1. Kasten Yaralama fiilinin nitelikli haline Canavarca Hisle Yaralama fiili eklenmiştir. Dolayısıyla yaralama fiili Canavarca Hisle yapılırsa verilecek ceza bir kat artırılacaktır.
 1. Netice Sebebiyle ağırlaşmış yaralama kasten yaralama sonucunda vücutta kemik kırılmasına neden olunmuş ve ölüm meydana gelmişse verilecek cezasının üst sınırı 18 yıla çıkartılmıştır.
 1. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda da cezalar artırılarak alt sınır 4, üst sınır ise 8 yıl olarak belirlenmiş, yine örgüte üye olanlar için cezanın alt sınırı 2, üst sınırı da 4 yıla çıkartılmıştır.
 1. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 1. Ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen veya gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınacağı düzenlenmiştir.
 1. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olunması hâlinde ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilecektir.
 1. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler
 1. Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar, taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların verilen cezalar doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilecektir.
 1. Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hâkiminin onayından sonra uygulanacaktır.
 1. Gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında hapis cezasının infazı, geri bırakılacaktır.
 1. Hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları durumunda da Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilecektir. 6 aylık olan geri bırakılma süresi en fazla bir yıla çıkartılmıştır.
 1. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, geceleyin de ilgili kurumda barındırılmak suretiyle, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında çalıştırılabilirler. Bu süre infaz edilecek süreye ilave edilecektir.
 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının ½’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir. Bunun yanında denetim süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. İyi halli olmak koşulu ile kapalı cezaevinde olanlar da    bu haktan yararlanabilecektir. Bu maddeden yararlanamayan kişiler şunlardır.
 • Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlardır.

Buna göre yetişkinlerde suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önceki bir tarih ise ve işlenen suç yukarıda suçlardan herhangi biri değilse, şartla tahliye oranı ½ olarak uygulanacak olup, denetimli serbestlik süresi  ise 3 yıl olarak uygulanacaktır.

 1. İstisna suçlar hariç olmak üzere, 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında daha önce 2 yıl olarak uygulanan denetim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığı’nın belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek suretiyle denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir. İstisna suçlar şu şekildedir:
 • Kastan öldürme suçları(madde 81,82, 83)
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar(madde 102, 103, 104, 105)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, ( madde 132, 133,134,135,136,137,138)
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar( madde 302-339 arası)
 • Terör suçları (3713 sayılı yasa)
 1. 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda(yukarıdaki istisna suçlar hariç olmak üzere) çocuk hükümlüler bakımından koşullu salıverme oranı ½ , denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak uygulanacaktır. Bunun yanında bu koşullu salıverme süresinin hesaplanmasında çocuk hükümlünün 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından koşullu salıverme süresinin hesaplanmasında hükümlünün 15 yaşına kadar cezaevinde geçirdiği sürede 1 gün, 3gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirdiği sürede 1 gün, 2 gün olarak dikkate alınacaktır.
 1. Yapılan değişiklikler hükümlülerin yararına olduğundan derhal uygulanacaktır.

 

Avukat Abide Gülel Birsen

Avukat Bengi Birsen

Avukat Yusuf Eren Yıldız

 

 

 

Yazar : GülelHukuk

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.