7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler

25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bazı maddeleri hariç yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) ile 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Eski Kanun”) yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunu’nun genel olarak amacına bakıldığında mahkemelerin iş uyuşmazlıklarından kaynaklanan yükünün azaltılması ve uyuşmazlıkların kısa sürede sonlandırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Kanun getirilen başlıca değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  1. Arabuluculuk Başvurusu Zorunlu olacaktır. 

Kanunla, ilk defa hukukumuza “düzeltici eylem olarak arabuluculuk” getirildi; Ayrıca, Kanunla ilgili Mahkeme nezdindeki ihtilafları konu alan bir davanın açılmasından önce, arabuluculuğa başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

Kanun, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, işveren ve işçi alacakları ile tazminat, yeniden işe alınma gibi konularda açılacak davalar için arabuluculuğa başvurulacaktır.

Yasaya göre arabuluculuk, iftira ve tazminat davalarında iş ilişkisinden ve iş yerindeki zararlardan ve / veya iş yerindeki mallardan kaynaklanan tazminat davaları için de bir ön koşul olacaktır.

Davacının, görülen arabuluculuktan uzlaşı sağlanamadığını kanıtlayan nihai arabuluculuk belgesinin orijinalini ve bir adet onaylı kopyasını dava dosyasına eklemesi gerekecektir. Davacının söz konusu belgeyi dosyaya eklememesi halinde, davacıya belgeyi sunması için 1 (bir) hafta süre verilir ve belge zamanında teslim edilemezse dava reddedilir.

Mesleki iş yeri kazalarında ve meslek hastalıklarında arabuluculuk uygulanmayacaktır.  Maddi ve manevi tazminat ve benzeri rücu davası gibi davalarda, çözüm yolu olarak arabuluculuk uygulanmayacaktır.

Taraflardan herhangi biri mazeret belgesi sunmadan ilk arabuluculuk toplantısına katılmazsa ve arabuluculuk sonuçlanırsa, kısmen olumlu sonuç elde etmelerine rağmen, toplantıya katılmayan taraf arabuluculuk masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

Ayrıca, her iki taraf da mazeret belgesi sunmadan ilk arabuluculuk toplantısına katılmazsa, her iki taraf da kendi masraflarını karşılamakla yükümlü olacaktır.

Arabuluculuk sonucunda dostane çözüm bulunması halinde arabuluculuk ödemeleri taraflara eşit olarak paylaşılacaktır.

  1. Mahkeme Kararlarına İtiraz/Temyiz Süresi Kanunla Değiştirilmiştir

Önceki Kanunun 8'inci maddesi uyarınca, temyiz süresi, mahkeme kararının duyurulmasından veya tesliminden itibaren 8 (sekiz) gündü. Kanunla, iş mahkemesi kararlarında 6100 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (“Kanun”) hukuki yolları ile ilgili maddeler uygulanacaktır. Bu değişiklikle temyiz başvurusu, mahkeme kararının teslim edilmesiyle başlayacaktır ve temyiz dilekçesi verme süresi, Kanunun 354 ve 361'inci maddeleri uyarınca mahkeme kararının teslim tarihinden itibaren 2 (iki) hafta olacaktır.

Bu konu, ilgili Resmi Gazete'nin yayınlanma tarihi olan 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, 25 Ekim 2017 tarihinden önce alınan kararlar Önceki Kanuna tabidir.

  1. Yeniden İşe Alım Davaları Yüksek Mahkemelere Verilmeyecektir

Kanunun 20. maddesiyle önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu madde uyarınca, feshin geçersizliği ve yeniden işe alım ile ilgili davalar sadece bölge mahkemelerinde görülebilir, bölge mahkemelerinin kararları temyiz edilemez ve bu karar hükümleri kesindir. Ancak, 25 Ekim 2017'den önce alınan kararlar için Yüksek Mahkemelere temyiz süreci mevcut olacaktır.

Akin Yucel
Yusuf Eren Yildiz
(info@gulelhukul.com)

Yazar : Gülel Hukuk

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.